Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Joshua Rolfe

Nghề nghiệp: TEFL Teacher
Education
Spent four years in Shanghai, China teaching English language to children and adults!

Sở thích: I am 29 years old and I have a big passion for teaching, travelling, music and sport!

Giáo dục: BA Hons in Primary Education
Education
Studied a BA Honours degree in primary education from 2011-2014

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Trung (Cơ bản), Tiếng Tây Ban Nha (Cơ bản)

Video Hồ sơ: