Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Lewis Dearlove

Nghề nghiệp: English teacher
Education
Colegio San José de Monterrico, Lima, Peru

English teacher
Education
Academia Parlem, Canovelles, Barcelona, Spain

English teacher
Education
Escola Els Quatre Vents

Sở thích: I am an English teacher and philosophy student who lives in Lima, Peru. I am especially interested in different ways of thinking and languages such as Spanish, Quechua, and Aymara.

Giáo dục: B.A. Philosophy
Education
Manchester Metropolitan University

M.A. Philosophy
Education
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo)

Video Hồ sơ: