Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Cassidy

Nghề nghiệp: Teacher
English Language Instruction, Education, Environment, Teaching
Teaching English to children

Sở thích: I have been teaching in some form for several years-including dance, about plants, children’s teacher and a children’s language teacher.

Giáo dục: Childhood Early Education
Education
College degree for early childhood education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: