Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Teacher Ritch

Nghề nghiệp: Teacher of foreign languages
Education, English Language Instruction
English teacher

Sở thích: PLEASE NOTE. I am taking a break and will send regular students my new calendar when back online. Please keep up your studies. Thank you.

Giáo dục: Professional Maritime Services
Shipping and Transportation
15 years working worldwide in professional maritime activities.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo)

Video Hồ sơ: