Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Mike Lau

Nghề nghiệp: Senior English Teacher
Education
Teaching Writing, Grammar and General English to adults and children.

Sở thích: I am a passionate English teacher and journalist who wants to help students reach their full potential as a writer and communicator.

Giáo dục: NCTJ Newspaper Journalism
Writing and Journalism
Postgraduate qualification

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: