Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Cathy

Nghề nghiệp: Talkilla English Online
English Language Instruction
2020-Current

Sở thích: Born in the United Kingdom ( London!). Love swimming, travelling and teaching.

Giáo dục: BA Honors English Language (Postgraduate Certificate of Education)
English Language Instruction
First class honors

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: