Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

John Walsh

Sở thích: I really enjoy reading, writing, studying Arabic and Spanish, and relaxing with my dogs!

Giáo dục: Bachelors of English University of Rhode Island
Writing and Journalism
I studied English, writing, and literature at the University of Rhode Island.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: