Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Ms. Cierra

Nghề nghiệp: TutorABC
English Language Instruction
English Second Language Tutor

Sở thích: I'm in college and I'm studying to be a Registered Nurse. I enjoy reading, spending time with friends and family, road trips, and trying new food!

Giáo dục: AS-General Studies
Medicine
Pre-nursing

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: