Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Alexis

Nghề nghiệp: pro. makeup artist and educator
Education
I have ben in my current field for the past nine years and i am new to teaching English

Sở thích: I enjoy meeting new people through my job as an artist and educator.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: