Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

simplyslurpinfo

Nghề nghiệp: English Tutor
English Language Instruction
Cambly English Tutor for 2 months

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 years online English teaching
1 year in the classroom English teaching

Sở thích: I'm a proofreading editor and English tutor by day and a family girl by night

Giáo dục: Bachelor of Arts degree
Research
English, Psychology, Ancient history

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: