Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Caroline

Nghề nghiệp: English Tutor, IELTS tutor
Education
Self-Employed

Sở thích: I am very well-travelled across many continents and also have a professional background in health.

Giáo dục: Doctor
Medicine
2018 medical graduate

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: