Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Steve

Kinh nghiệm giảng dạy: International Schools Nursery to 5th grade; University ESL lecturer "Speak like a native"; Sign language tutor.

Sở thích: Foodie, traveling, hiking, camping, sports, DIY projects, gardening, well being, exercise, art, music, video making, Computers, sign language.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Khmer (Hội thoại), Tiếng Tây Ban Nha (Cơ bản)

Video Hồ sơ: