Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Sarah McGowan

Nghề nghiệp: Engineer

Kinh nghiệm giảng dạy: Tutoring

Sở thích: Running, hiking, traveling, exploring, embroidery, cooking

Giáo dục: Bachelor of Science in Industrial Engineering from Northwestern University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: