Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

savetajadbir

Nghề nghiệp: Chef, Catering Manager

Kinh nghiệm giảng dạy: Experience teaching cooking to students of all ages
Volunteer English tutor

Sở thích: Cooking, Traveling, Long walks, Beach

Giáo dục: Bachelor of Science in Culinary Nutrition, Minor in Food Microbiology
Associates of Science in Culinary Arts

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: