Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

James

Nghề nghiệp: English Language Arts Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 6 years as a classroom teacher in English language arts and English as a second language

Sở thích: Poetry, Literary fiction, economics, philosophy, chess, running, exercise, hiking, reading, writing, woodworking, criticism

Giáo dục: Master of Education degree

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: