Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Steve

Nghề nghiệp: English Editor and Proofreader, and Truck Driver

Kinh nghiệm giảng dạy: Six months as English teacher at English language center

Sở thích: Reading, Bicycling, Travel, Experiencing nature

Giáo dục: Bachelor of Arts in International Studies
TESOL Certificate from TEFL International

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Việt (Hội thoại)

Video Hồ sơ: