Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Sebastian

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have over one year of experience teaching English online.

Sở thích: Hi, my name is Preston and I am an American English teacher who lives in Vietnam. My primary interests outside of teaching are film, music, hiking, and photography.

Giáo dục: Bachelor of Economics and Bachelor of Philosophy - University of Colorado
TQUK Level 5 TEFL Certificate (170 hours)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Cơ bản), Tiếng Việt (Cơ bản)

Video Hồ sơ: