Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Azelia Purcell

Nghề nghiệp: Physical Therapist Assistant

Kinh nghiệm giảng dạy: PTA Student Tutor

Sở thích: Astrology, Fitness, Spirituality, Reading

Giáo dục: Associates in Physical Therapist Assisting
Certified Personal Trainer

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Cơ bản)

Video Hồ sơ: