Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Ashley Palko

Nghề nghiệp: Copywriter

Kinh nghiệm giảng dạy: Professional University Tutor, Online Tutor/Editor, Secondary Education Mentor, Overnight Camp Instructor

Sở thích: Creative Writing, Traveling, TikTok, Music

Giáo dục: Bachelor of Arts in English
Christopher Newport University - 2018
- teaching, and digital humanities concentrations

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: