Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jacob Silvas

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: - English Teacher (Worldwide 2018-Present)
- English Teacher for Kids (Bali, Indonesia 2020)
- English Teacher, Channel Crossings (Prague, Czech Republic 2018-2019)
- English Teacher, The Language House (Prague, Czech Republic 2018)

Sở thích: • Running
• Writing
• Music Production
• Travel
• Health/Diet
• Podcasts
• Yoga
• Photography / Videography
• Teaching
• Holistic Medicine

Giáo dục: High School Diploma from Ernest Righetti High School; TEFL Certification from The Language House Prague, Czech Republic; Certified Yoga Teacher 250+ Hours from Core Power Yoga

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: