Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Daniel Sloman

Nghề nghiệp: Online Education Consultant.

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been working in education for the past 7 years. I have been working as an online education consultant for the past 4 years. I have worked with children and adults and various competence levels.

Sở thích: Motorbike racing and cooking

Giáo dục: Bachelor of Arts in Early Childhood Studies.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Thái (Hội thoại), Tiếng Xentơ (Cơ bản)

Video Hồ sơ: