Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Janee M

Nghề nghiệp: Sales Analyst

Kinh nghiệm giảng dạy: I've taught in kids class at church.

Sở thích: I enjoy going on walks, watching TV, reading, and playing video games

Giáo dục: Bachelor of Arts degree from Pacific Lutheran University in Communications

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: