Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

English D

Nghề nghiệp: ESL Online Teacher, Homemaker, Homeschooler, Retail Clothing Store Manager

Kinh nghiệm giảng dạy: ESL Teacher with VIPKid, Homeschooler for 15 years

Sở thích: Homeschooler, Baker, ESL Youth Teacher, Traveler, Crafting, Reading

Giáo dục: Bachelor of Science in Sociology and Psychology from Charleston Southern University, TEFL Certified, TESOL Certified

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: