Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Marie Gotro

Nghề nghiệp: Online EFL teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been teaching English online to Chinese children ages 4-12 on a platform called QKids since March 28th.

Sở thích: Korean culture, kpop, music, concerts, horror, cinema, TV, astrology

Giáo dục: - Bachelor's degree in English Studies + East-Asian Studies from the Université de Montréal
- TEFL Certificate

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Pháp (Bản ngữ), Tiếng Hàn (Cơ bản)

Video Hồ sơ: