Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Ruby Moore

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching Kindergarten, First, Third, Fourth, and Fifth grade special education.

Sở thích: Reading and teaching kids!

Giáo dục: Masters of Education in Special Education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: