Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Angela Jeh

Nghề nghiệp: English teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I lived in Korea for one year as an English teacher.
I've been a teacher for 4 years.

Sở thích: I enjoy traveling, Art's and craft, listening to music and walking my dog cookie.

Giáo dục: Bachelor degree of science
Certification to teach English as a foreign language.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Hàn (Cơ bản)

Video Hồ sơ: