Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Caleb Carr

Nghề nghiệp: Peace Corps Volunteer

Kinh nghiệm giảng dạy: Taught English to a wide range of youth during my time as a Peace Corps volunteer in Paraguay

Sở thích: Backpacking, Returned Peace Corps Volunteer, Basketball, guitar

Giáo dục: Bachelor of Science in Conservation Biology

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: