Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Teacher Rob

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 13 years experience teaching English Maths, Science Health and Pe to students grade 1-6

Sở thích: Sports, Health, Children, Fun

Giáo dục: BSc Sports Science
TEFL Certificate
TESOL Certificate

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Thái (Hội thoại)

Video Hồ sơ: