Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Grant Benefiel

Nghề nghiệp: Teacher of English at Wycombe High School

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 Years (English Teacher) at Beech Grove High School, USA
7 months (Teacher of English) at Wycombe High School, UK

Sở thích: Baseball, basketball, movies, television, coaching, love of dogs and animals, travel

Giáo dục: Bachelor of Arts in English, Teaching License in Indiana

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Cơ bản)

Video Hồ sơ: