Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Charlie Clarke

Nghề nghiệp: English Teacher, Journalist

Kinh nghiệm giảng dạy: English Teacher - Centro de Idiomas Intercultura, Heredia, Costa Rica (1 year and 2 months)

Sở thích: I´m an English teacher living in Costa Rica. I love playing music, learning other languages and experiencing new cultures!

Giáo dục: - TEFL Certified English Teacher, International TEFL Academy, Costa Rica (July 2019)
- Bachelor´s Degree in Journalism and Political Science from University of Missouri (May 2019)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo), Tiếng Bồ Đào Nha (Hội thoại), Tiếng Đức (Cơ bản)

Video Hồ sơ: