Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Rob Bro

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: High school English and Physical Education; College Literature; ESL Teacher

Sở thích: Sports, Reading, Writing

Giáo dục: Bachelor of Secondary Education; Master's Units in Literature

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: