Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Nate

Nghề nghiệp: Carpentry, Maintenance, Roofing, Home Repairs

Kinh nghiệm giảng dạy: Private Music Lessons
Early Childhood Education (Private)
Early Childhood Behavioral Management (Private)

Sở thích: Hiking, Carpentry, Camping, Artisan Crafts, Writing, Photography

Giáo dục: Alternative Conservative Homeschool Education (Other) General Education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: