Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

TeacherJae

Kinh nghiệm giảng dạy: I have formal teaching experience in the public and charter school settings.

Sở thích: My interests include travel, movies, food, music, art, writing and learning.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: