Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

benjaminringwood

Nghề nghiệp: English teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 years experience teaching in Cambodia.

Sở thích: Gaming
Boxing
Script writing

Giáo dục: Bachelor's degree from Sussex University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: