Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

MrPi

Nghề nghiệp: Teaching online to Chinese students.

Kinh nghiệm giảng dạy: I have worked in Taiwan, Korea and China recently as an English teacher. Previously, I worked in the Middle East teaching English to civil servants.

Sở thích: Music, piano, table tennis, languages

Giáo dục: BA Music/piano
Cert TEFLA

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Đức (Thông thạo), Tiếng Trung (Cơ bản)

Video Hồ sơ: