Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Zakaria El Tanam

Nghề nghiệp: English Language teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have over 5 years of experience teaching all ages

Sở thích: My interested are Cinema, Music, Politics, Art and Food

Giáo dục: I have a Masters Degree in Anthropology

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo)

Video Hồ sơ: