Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

joshweatheritt

Nghề nghiệp: Teacher and Freelance Musician

Kinh nghiệm giảng dạy: I have over 3 years of teaching experience across Vietnam.

Sở thích: My interests are playing music, reading books and exercising.

Giáo dục: Tesol teaching certificate

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Việt (Cơ bản)

Video Hồ sơ: