Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Liam Galbraith1

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: September 2018 – September 2019 Qiming Kindergarten Wudaokou ( Beijing - English Teacher

July 2017 – February 2018 The Family Language ( Barcelona ) - English Teacher

September 2016 – July 2017 London House ( Barcelona ) - English Teacher

Sở thích: I spend most of my time traveling and teaching but when I have some spare time I love to play my guitar and write music.

Giáo dục: TEFL Certificate 150 hour.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Cơ bản)

Video Hồ sơ: