Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jay C Dee

Nghề nghiệp: English teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have taught English for 10 years now. I teach conversational English, IELTS and business English.

Sở thích: Playing chess, reading books, playing the guitar and surfing.

Giáo dục: I have a BA in philosophy, a Grad. Dip. in social sciences and a CELTA.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Thái (Hội thoại)

Video Hồ sơ: