Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Teacher P

Kinh nghiệm giảng dạy: I have taught in China, Vietnam and online.

Sở thích: 123

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Pháp (Cơ bản)

Video Hồ sơ: