Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

캠블리코리아 Bret

Nghề nghiệp: .

Kinh nghiệm giảng dạy: .

Sở thích: Influencer Marketing Specialist - Cambly Inc.

Giáo dục: .

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Hàn Quốc (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: