Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Emily Montgommery

Nghề nghiệp: ESL Tutor

Kinh nghiệm giảng dạy: Elementary homeroom teacher- 6 years
ALT- JAPAN- 2 years

Sở thích: Travel, video games, movies, anime and laughing

Giáo dục: Diploma in Education, ESL, Journalism

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: