Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Mister E

Nghề nghiệp: Education

Kinh nghiệm giảng dạy: I have taught math and art for almost 25 years.

Sở thích: Football, golf, soccer, The Simpsons

Giáo dục: I have a Bachelor's Degree in Education from the University of Nebraska at Omaha.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: