Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

David Alexander

Nghề nghiệp: Full time Elementary School Teacher 30+ years. Professional Photographer 18 years, California.

Kinh nghiệm giảng dạy: 2015-2020: Gifted & Talented Teacher K-5, GTPS Union Valley & Glendora Elementary School
2003-2015: Third Grade Teacher, GTPS Union Valley Elementary School
1999-2002: Second Grade Bilingual Teacher, Houston Elementary School, Hanford, CA
1998-1999: Third Grade Bilingual Teacher, George Washington Elementary, Hanford, CA
1997-1998: Substitute Teacher K-6, Santa Cruz City Schools, Santa Cruz, CA
1989-1998: Chief Photographer/Journalist, Good Times Newspaper, Santa Cruz, CA
1987-1993: Bilingual K

Sở thích: Conversation, Music, Travel, Photography, Community Service, Basketball, Philosophy, Critical Thinking

Giáo dục: Chapman University, Visalia, CA 2001 BA Education Multiple Subject K-12
University of California Santa Cruz, Santa Cruz, CA 1984 BA Photography
Sunny View School High School, Torremolinos, Spain

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo)

Video Hồ sơ: