Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Lucia Mo

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching - 5 years
Teaching English as an Additional Language - 5 years
Tutoring - 10 Years

Sở thích: I love a good conversation!

Giáo dục: Bachelor of Science in Biology from the University of Manitoba
Bachelor of Education from the University of Manitoba

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: