Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Amber NV

Nghề nghiệp: School Counselor

Kinh nghiệm giảng dạy: VIP Kid Tutor
At-Home Tutor
School Counselor

Sở thích: I love to travel, bake, go on runs and swim in the ocean!

Giáo dục: Master's Degree in Educational Psychology

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: