Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Sandra

Nghề nghiệp: teacher for my church and homeschooling mother

Kinh nghiệm giảng dạy: I've worked in property management , day cares, and schools.

Sở thích: I love going to the beach, hiking, working with children.

Giáo dục: High School diploma

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: