Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Gary Dawes

Nghề nghiệp: Volunteer.

Kinh nghiệm giảng dạy: TESOL Cert. English is my 'Native' language. Public speaking for some 40+years

Sở thích: I like music, play the Drums, Bush-walking is a real favourite

Giáo dục: Volunteer bible teacher, High school Cert, TESOL Cert

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: