Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Carl An

Nghề nghiệp: Online ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have 15 years teaching experience, both online and in the classroom.

Sở thích: Travel, history, computers

Giáo dục: Bachelor of Arts History, Staffordshire University, United Kingdom
TESOL, TEFL

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: