Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Joe

Nghề nghiệp: English teacher & Medical student

Kinh nghiệm giảng dạy: Online English teacher (2019-Present); English teacher, American Eagle Kindergarten, Chengdu, China (2018-19); Medical Writer, Bioscript Group, UK (2017-2019)

Sở thích: I'm interested in travelling and learning about different cultures, sport (e.g. soccer), British & International politics, languages (e.g. Mandarin), and science.

Giáo dục: 150-hour Advanced TEFL Certificate, TEFL UK; BSc (Hons) Biomedical Sciences, University of Manchester

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Trung (Cơ bản)

Video Hồ sơ: